23 października 2019

Procedura zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorców

Procedura zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorców

Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe od 2008 roku – wtedy znowelizowano ustawę z dnia 12 lipca 2004r. Pozwoliło to przedsiębiorcom na swobodniejsze działanie i brak konieczności wyrejestrowywania
i ponownego rejestrowania swojej działalności gospodarczej.  

Zawieszenie działalności jest udogodnieniem w sytuacji, kiedy przedsiębiorca utraci płynność finansową i nie ma środków na opłacanie stałych kosztów, składek, podatków lub po prostu kiedy przedsiębiorca zachorował, uległ wypadkowi albo wyjechał za granicę. Zawieszenie działalności przysługuje także spółkom.

Jakie pomioty mogą skorzystać z możliwości zawieszenia działalności?

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje zarówno osobie fizycznej, jak i spółkom, fundacjom, spółdzielniom itd.  (0gólnie mówiąc – przedsiębiorcom.) Jeżeli chodzi o zawieszenie działalności spółki cywilnej, to jest ono skuteczne tylko w sytuacji, kiedy decyzję o zawieszeniu podejmą wszyscy wspólnicy spółki.

Warunki wprowadzenia instytucji zawieszenia

Zgodnie z art. 14a znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawieszenie działalności gospodarczej i działalności spółki następuje na czas określony nie krótszy niż 30 dni od jednego do maksymalnie 24 miesięcy. Okres zawieszenia działalności zaczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek dotyczący zawieszenia działalności, a kończy się z upływem miesiąca, w którym złożono wniosek o wznowieniu działalności. 

Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma maksymalnego terminu dwóch lat, wtedy odpowiedni organ (gmina w przypadku działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy w kontekście do spółek) wezwie przedsiębiorcę na piśmie
w terminie 30 dni do wznowienia działalności. Brak reakcji wezwanego podmiotu doprowadzi do wykreślenia go
z ewidencji gospodarczej bądź z KRS. Organ wystosowujący pismo może także nałożyć grzywnę na przedsiębiorcę.

Praktyczna procedura zawieszania działalności

 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.
W przypadku kiedy osoba składająca wniosek o zawieszenie jest także wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych musi także wypełnić druk CEIDG-S.C. Przepisy nie ograniczają możliwości zawieszenia działalności przed terminem złożenia wniosku o zawieszenie (inaczej jest w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS). Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można zgłosić:

 • osobiście w Urzędzie Gminy,
 • przez pełnomocnika, 
 • listownie (z poświadczonym notarialnie podpisem), 
 • elektronicznie (przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego potwierdzonym profilem e-PUAP).

Wniosek o zawieszenie działalności musi być sporządzony w całości poprawnie. Jeżeli pojawi się jakikolwiek błąd, wnioskodawca zostanie poproszony o poprawienie podanych informacji lub ich uzupełnienie. Gdy wniosek został złożony on-line, system CEIDG od razu poinformuje wnioskodawcę o błędzie. Natomiast błąd we wniosku złożonym w urzędzie gminy nakłada na wnioskodawcę obowiązek poprawienia błędu w terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentu.

 • SPÓŁKA HANDLOWA

Wspólnicy spółek handlowych wpisanych do KRS mogą zawiesić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę. Zawieszenie działalności nie wymaga uzasadnienia, jednak powinno ono przebiec zgodnie z warunkami zawartymi w umowie spółki, jeżeli reguluje ona taką kwestię (na przykład konieczność uzyskania zgody wspólników przez zarząd spółki). 

Uchwałę o zawieszeniu działalności spółki może podjąć zarząd spółki kapitałowej lub wspólnicy spółki osobowej.
W uchwale należy przedstawić na jaki czas spółka będzie podlegać zawieszeniu. Okres zawieszenia podaje się w dniach, miesiącach lub miesiącach i dniach. Od dnia podjęcia uchwały zarząd spółki ma 7 dni na dostarczenie
do odpowiedniego sądu gospodarczego druku KRS-Z62, uchwały o zawieszeniu działalności i oświadczenie
o niezatrudnianiu pracowników. Dniem rozpoczynającym zawieszenie jest dzień wskazany we wniosku, lecz nie może to być dzień wcześniejszy niż ten, w którym złożono dokument.

Informacje o zawieszeniu działalności są kierowane elektronicznie do:

 • Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP)
 • Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej = rejestru REGON
 • Urzędu statystycznego
 • Urzędu skarbowego
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (z CRP KEP) – wyrejestrowanie spółki jako płatnika ZUS następuje automatycznie; jedynie wspólnicy którzy są płatnikami na własne ubezpieczenia, muszą wyrejestrować się osobiście jako płatnicy poprzez formularz ZUS ZWPA. W celu wyrejestrowania z ubezpieczeń należy wypełnić formularz ZUS ZWUA.

Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie podlega ogłoszeniu
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W kwestii składania wniosków, obowiązuje zasada jednego okienka, jednakże dotyczy to tylko osób, które dostarczają wniosek osobiście w odpowiednim oddziale sądu. Wysyłanie wniosków drogą elektroniczną wymaga samodzielnego przesłania do odpowiednich urzędów.

UWAGA!

W sytuacji, kiedy przed złożeniem wniosku o zawieszenie działalności nie zgłoszono informacji o posiadanym przez spółkę numerze REGON lub NIP, należy załączyć także formularz KRS-ZY oraz dokument poświadczony przez właściwy urząd lub poświadczoną notarialnie kopię, potwierdzający nadanie numerów NIP i REGON.

Urząd skarbowy a zawieszenie działalności gospodarczej i działalności sp. z o.o.

Podatnik ma obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania działalności w celu uzyskania przez spółkę z o.o. zwolnienia z obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych za okres zawieszenia działalności. Takie informacje należy przekazać do Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej do KRS. Po okresie zawieszenia spółka będzie wpłacać zaliczki na poczet podatku na zasadach obowiązujących przed okresem zawieszenia działalności. 

 

Pamiętaj! Złożenie wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej jest darmowe!