Rejestracja spółki komandytowej

Spółka komandytowa – spółka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca za to zdolność prawną nadaną przez Kodeks Spółek Handlowych. Spółka komandytowa prowadzi działalność pod własną firmą, w której zobowiązania wobec wierzycieli oraz funkcję reprezentacyjną pełni bez ograniczeń co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz). Co najmniej jeden wspólnik (komandytariusz) posiada ograniczoną odpowiedzialność.

Spółkę należy zgłosić do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Rejestracja może odbyć się również w trybie S-24.

Na wniosku o wpis do rejestru wymagany jest podpis przynajmniej jednego z komplementariuszy. Do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę sądu rejestrowego składa się odpowiednie formularze i dokumenty:

 • KRS-W1 – wniosek o wpis do rejestru,
 • KRS-WC – wspólnicy spółki,
 • KRS-WK – ograny / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki,
 • KRS-WM – przedmiot działalności spółki,
 • KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, jeżeli spółka takie posiada,
 • KRS-WH – sposób powstania, jeżeli spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia,
 • KRS-WL – prokurenci, jeżeli zostali powołani,
 • umowę spółki zawierającą określenie firmy i siedziby, przedmiotu działalności, oznaczenie i wartość wkładów wniesionych przez każdego ze wspólników, sumę komandytową, czas trwania spółki, jeżeli został określony,
 • listę wspólników wraz z ich adresami,
 • zgodę prokurentów na ich powołanie, jeżeli zostali oni powołani,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat sądowych.

Dokumenty powinny zostać złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. W przypadku rejestracji drogą elektroniczną powinny zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Opłata sądowa za wpis wynosi 500 zł w przypadku rejestracji droga tradycyjną i 250 zł w trybie S-24. Dodatkowo w obu przypadkach dolicza się 100 zł opłaty za wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wniosek o wpis zostaje rozpoznany przez sąd w ciągu 7 dni od wpłynięcia i w ciągu 1 dnia w przypadku rejestracji drogą elektroniczną.

W przypadku zwrotu wniosku, w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie, można złożyć go ponownie. Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, wywołuje skutek od dnia złożenia pierwszego wniosku.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Po zatwierdzeniu dokumentów przez sąd i dokonaniu wpisu w KRS, dane spółki są automatycznie przekazywane dalej przez sąd w celu nadania numeru NIP i REGON. Po uzyskaniu numerów, są one umieszczane w KRS. Może to potrwać do 3 dni. Spółka natomiast jest zobowiązana do dostarczenia danych uzupełniających – druk NIP-8 w ciągu 21 dni od wpisu w KRS.

Rejestracja spółki nie wydaje się skomplikowanym procesem. Jednak każde najmniejsze przeoczenie może skutkować zwrotem dokumentów przez sąd. Dlatego warto powierzyć to zadanie specjalistom.