Postępowanie egzekucyjne

Celem postępowania egzekucyjnego jest przymusowa realizacja świadczeń wobec wierzyciela. Podstawą wszczęcia egzekucji jest tytuł egzekucyjny. Tytuł wyraźnie wskazuje wierzyciela, dłużnika oraz treść świadczenia, a także w niektórych przypadkach termin spełnienia danego świadczenia, czy ograniczenie odpowiedzialności dłużnika.

Jaką formę przybiera tytuł egzekucyjny?

 • orzeczenia sądu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
 • orzeczenia referendarza sądowego;
 • innego orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
 • aktu notarialnego, w którym to dłużnik poddał się egzekucji.

Egzekucja może zostać wszczęta z urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji lub na wniosek. Do wszczęcia postępowania niezbędny będzie także ważny tytuł egzekucyjny oraz nadana mu klauzula wykonalności stwierdzająca, że tytuł spełnia wszystkie warunki prawne. Wniosek może zostać złożony zarówno przez wierzyciela, prokuratora i inne organizacje pozarządowe do odpowiednich organów: właściwego sądu rejonowego lub komornika przy danym sądzie.

Co powinien zawierać wniosek?

 • Oznaczenie komornika lub sądu, do którego jest kierowany,
 • dane dłużnika i wierzyciela, ich przedstawicieli i pełnomocników: adres zamieszkania i siedziby oraz w zależności, czy jest osobą fizyczną numer PESEL / NIP / KRS / inny numer w ewidencji lub rejestrze,
 • oznaczenie świadczenia, które ma być spełnione,
 • oznaczenie sposobu egzekucji,
 • w przypadku egzekucji z nieruchomości – położenie oraz numer księgi wieczystej,
 • numer rachunku bankowego wierzyciela,
 • podpis wierzyciela albo pełnomocnika,
 • należy również dołączyć oryginał tytułu egzekucyjnego.

Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnych, chyba że istnieje potrzeba wysłuchania stron lub wyznaczenia rozprawy.

Wyróżnia się trzy typy egzekucji:

 • świadczeń pieniężnych;
 • świadczeń niepieniężnych w zależności od rodzaju świadczenia, które ma zostać zrealizowane;
 • w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

Egzekucję świadczeń pieniężnych przeprowadza się z:

 • ruchomości;
 • nieruchomości;
 • użytkowania wieczystego;
 • innych praw majątkowych;
 • wynagrodzeń;
 • innych wierzytelności;
 • rachunków bankowych;
 • przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym;
 • przez sprzedaż gospodarstwa rolnego.

Egzekucję świadczeń niepieniężnych można przeprowadzić poprzez:

 • spełnienie świadczenia przez wierzyciela lub osobę trzecią na koszt dłużnika;
 • wydanie nieruchomości lub eksmisja;
 • odebranie przedmiotu świadczenia od dłużnika i wydanie go wierzycielowi;
 • zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu w postaci grzywny albo aresztu.