Likwidacja spółki

Procedury zamknięcia przedsiębiorstwa są stosunkowo skomplikowane i wymagają wielu formalności dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oferujemy kompleksową obsługę przy zamykaniu przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy skrócony opis czynności, jakie podejmujemy przy zamykaniu spółek.

Niezależnie od formy prowadzonej działalności, przed jej rozwiązaniem trzeba zwrócić uwagę na wszystkie zawarte umowy i porozumienia, które trzeba będzie rozwiązać z zachowaniem wszystkich ustalonych terminów.

Likwidacja spółki cywilnej, musi zostać zapoczątkowana na mocy jednomyślnej uchwały wspólników, co jest równoznaczne z ustaniem bytu spółki. Dalsza procedura obejmująca między innymi złożenie wniosku o wykreślenie z KRS może zostać przeprowadzona przy naszej pomocy. Przed rozwiązaniem spółki należy się zastanowić nad sprzedażą środków trwałych, co może znacząco obniżyć koszty likwidacji. Oferujemy również pomoc w przeniesieniu składników majątku wspólnego do majątków osobistych wspólników oraz wycofanie wkładu wniesionego do spółki, w ramach stosownych umów cywilnoprawnych. W ramach kompleksowych usług dokonujemy zgłoszenia likwidacji spółki we właściwym urzędzie gminy i rejestrze REGON, składamy zgłoszenia aktualizacyjne w sprawie numeru NIP oraz zgłoszenia do ZUS lub KRUS. W trakcie likwidacji spółki cywilnej zapewniamy też fachową pomoc w rozliczeniu VAT.

Postaramy się teraz jak krok po kroku opisać zamknięcie spółki z o.o. Procedura likwidacji (nieco bardziej złożona niż w przypadku spółki cywilnej) rozpoczyna się po sporządzeniu uchwały o rozwiązaniu spółki (uchwała musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego). Dodatkowo niezbędna jest uchwała w przedmiocie powołania likwidatora lub likwidatorów spółki, którzy będą przeprowadzać procedurę likwidacyjną.

Nasza oferta obejmuje pełny zakres pracy likwidatora (w ramach jego możliwości opisanych przez kodeks spółek handlowych), który na wstępie sporządza bilans finansowy otwarcia likwidacji, który musi być zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników, po czym dokonuje zgłoszenia likwidacji do KRS i Urzędu Skarbowego. Działając jako likwidator spółki „w likwidacji” dokonujemy stosownych zgłoszeń i publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wzywamy wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Następnie podejmowane są faktyczne czynności likwidacyjne związane z zamknięciem spółki tj. zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań i upłynnienie majątku spółki.

Jednym z obowiązków likwidatora spółki jest sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego, które jest niczym innym jak sprawozdaniem finansowym, sporządzanym w oparciu o ustawę o rachunkowości. Sprawozdanie likwidacyjne określa wysokość majątku jaki pozostał po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i sporządzane jest na dzień przed podziałem majątku między wspólników.

Likwidacja kończy się w momencie podjęcia uchwały o zamknięciu likwidacji oraz określeniu miejsca przechowywania ksiąg i dokumentów spółki. Po zamknięciu spółki składamy wnioski o wykreślenie z rejestru KRS oraz VAT i złożyć stosowne zgłoszenia aktualizacyjne.

Likwidacja spółki komandytowej, podobnie jak likwidacja spółki jawnej następuje w momencie wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w umowie spółki. Wspólnicy mogą również podjąć jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu spółki, jak również ogłosić jej upadłości. Rozwiązanie spółki może być również spowodowane przez śmierć lub upadłość jednego ze wspólników, wypowiedzenie umowy przez któregoś ze wspólników lub wierzycieli lub prawomocne orzeczenie sądu. Niezależnie od powodów likwidacji pomagamy w przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej i załatwiamy wszystkie formalności związane m.in. z wykreśleniem z rejestrów. Należy pamiętać o tym, że likwidatorami spółek komandytowych stają się wszyscy wspólnicy oraz osoby powołane przez sąd rejonowy. Nasza firma może reprezentować interesy likwidatorów i załatwić formalności związane z likwidacją.

Postępowanie upadłościowe, jeśli ma prowadzić do całkowitego zamknięcia spółki, prowadzone jest w trybie upadłości likwidacyjnej. Upadłość likwidacyjna przewiduje powołanie syndyka, który przejmując i zarządzając masą upadłościową ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzycieli. Masa upadłościowa, obejmująca cały majątek i prawa majątkowe spółki w wyniku działań syndyka ma w największym możliwym stopniu pokryć długi niewypłacalnego przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że upadłość nie musi się wiązać ze sprzedażą całego majątku spółki przez syndyka w trybie upadłości likwidacyjnej. Jeśli istnieją przesłanki pozwalające wnioskować, że przedsiębiorstwo będzie dalej funkcjonowało po spłacie zadłużeń polskie prawo dopuszcza tryb upadłości układowej. Upadłość układowa pozwala na zawarcie układu między stronami, który umożliwia korzystne rozliczenie wierzytelności dłużników i daje szanse na przetrwanie spółki i zmniejszenie ciążących na niej zobowiązań.

Zależnie od formy działalności i jej profilu, sprawa likwidacji jest bardzo indywidualnym procesem. Niezależnie od tego, jak przebiegało funkcjonowanie spółki, jego zakończenie przy naszej pomocy będzie przeprowadzone w sposób przemyślany i konsekwentny z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów i reguł. Działając z najwyższą troską o klienta, oferujemy rzetelną i kompleksową obsługę zamknięcia spółek.