Pomoc w uzyskaniu VAT

Podatek od towarów i usług VAT

Proces rejestracji działalności gospodarczej lub spółki nie kończy się z chwilą wpisania podmiotu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy do Krajowego Rejestru Sądowego – w zależności od wybranej formy działalności. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem działalności zastanowić się, czy jesteś zobowiązany do uzyskania czynnego statusu podatnika VAT, czyli podatku od towaru i usług.

Wybrana grupa działalności może korzystać ze zwolnienia – warto zatem na początku działalności zagłębić się w temat i dowiedzieć się jakie mamy obowiązki względem Urzędu Skarbowego biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Bez względu również konieczność zgłoszenia do VAR, bądź jej brak, pamiętaj że każda nowopowstały podmiot, na pomocy przepisów określonych w ustawie o VAT, zyskuje miano „podatnika”. Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą o VAT: „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”.

Rodzaje zwolnienia VAT – kto może skorzystać?

Regulacje prawne przewidują zwolnienia, na podstawie musimy dokonywać rejestracji w celu uzyskania czynnego statusu podatnika VAT.

Ze względu na przyczynę powstania zwolnienia wyróżnić możemy:

  • zwolnienie przedmiotowe – co w praktyce oznacza zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności; zwolnione obszary szczegółowo określa ustawa o VAT;
  • zwolnienie podmiotowe – mogą skorzystać z niego osoby, które rozpoczynają działalność; jest to zwolnienie ze względu na obroty, zwolnieniu podlegają podmioty, u których sprzedaż w danym roku obrotowym nie przekroczyła wysokości 200 tysięcy złotych – jednak należy uważać ponieważ zwolnienie nie jest dostępna dla każdej branży.

Jak otrzymać czynny status podatnika VAT?

Zgłoszenie rejestracyjne do VAT powinno nastąpić w formie pisemnej na formularzu urzędowym VAT-R. Formularz, stanowiący deklarację, powinien zostać wypełniony i złożony od właściwego Urzędu Skarbowego. Nie zwlekaj ze złożeniem deklaracji, zgłoszenie powinno nastąpić w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT.

Ten sam formularz posłuży nam do określenia zwolnień, czy chęci uzyskania czynnego statusu podatnika VAT-UE. Status podatnika VAT-UE potrzebujesz jeżeli planujesz współpracę z kontrahentami zagranicznymi będącymi w obrębie państw Unii Europejskiej.

Uzyskanie rejestracji jako czynnego podatnika VAT i VAT-UE jest wolne od opłat. Opłacie podlega pisemne potwierdzenie rejestracji.

Rejestracja VAT - skorzystaj z pomocy specjalistów

Najbezpieczniej proces rejestracji VAT i/lub VAT-UE zlecić osobie doświadczonej np. zaufanemu księgowemu lub prawnikowi, posiadającemu wyczerpującą wiedzę w tym obszarze. Od 1 stycznia 2017 przepisy związane z rejestracją VAT uległy zaostrzeniu i poprzedzone są wnikliwymi czynnościami sprawdzającymi ze strony Urzędu Skarbowego. Sam proces może okazać się czasochłonny, dlatego warto się do niego dokładnie przygotować. Naczelnik Urzędu Skarbowego może nawet odmówić rejestracji do VAT.

Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność – zachęcamy do skorzystania z doświadczenia i wiedzy specjalistów.