Odwołanie od odmownej decyzji o nadaniu VAT

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług, która przewiduje przypadki, w których Naczelnik Urzędu Skarbowego może dokonać wydania decyzji odmownej dotyczącej rejestracji nowego czynnego podatnika VAT. Wraz ze zmianą przepisów rozszerzył się również katalog przypadków, w których podatnicy VAT i VAT UE mogą zostać wykreśleni z rejestru. Regulacje dotyczą zarówno warunków dla wszystkich podatników, jak również sytuacji gdy podatnicy VAT czynni wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT.

W związku z nowymi przepisami pracownicy Urzędy Skarbowego, dokonują weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym przez podatnika. W szczególności weryfikowane jest tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność oraz czy rodzaj prowadzonej działalności. Weryfikacja następuje zazwyczaj w ciągu 30 dni od dostarczenia zgłoszenia. Po pozytywnej weryfikacji, podmiot zostaje zarejestrowany.

Naczelnik Urzędu Skarbowego nie dokona rejestracji jako podatnika VAT, jeżeli:

  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,
  • podmiot ten nie istnieje,
  • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego,
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem.

Podmiot, który złożył wniosek VAT-R i którego nie zarejestrowano z wyżej wymienionych powodów, może liczyć na pomoc naszych specjalistów.

Usługa polegająca na sukcesywnym uzyskaniu rejestracji czynnego podatnika VAT rozpoczyna swój bieg już na samym początku drogi umożliwiającej uzyskanie numeru, czyli podczas wysłania zgłoszenia do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Kto składa zgłoszenie rejestracyjne?

  • osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT),
  • osoby fizyczne prowadzące wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, które nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego dla rolnika ryczałtowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (art. 15 ust. 4 ustawy o VAT),
  • organy władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, jeśli wykonują czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).

Nasi specjaliści zajmujący się sprawą zgłoszenia nadzorują cały proces przebiegu weryfikacji dokonywanej przez urzędników Urzędu Skarbowego oraz kontrolują terminy, którymi zobowiązani są urzędnicy, tym samym zmniejszając czas oczekiwania na VAT do minimum.