Opłaty sądowe

Drogi przedsiębiorco jeżeli decydujesz się na zgłoszenie zmian oraz dokonujesz innych czynności w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz liczyć się na wstępie z poniesieniem kosztów sądowych. Zasady pobierania opłat sądowych w sprawach cywilnych, ich wysokość, a także zasady ich zwrotu określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o materiały pochodzące ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/

Opłata za wpis stały do wniosku o* Podmiot podlegający wpisowi do:
Rejestr przedsiębiorców Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestr przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
o zarejestrowanie (w przypadku rejestracji klasycznej) 500zł* 250 zł 500zł
o zarejestrowanie spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym ( rejestracja s-24) 250zł
zmianę wpisu w rejestrze 250 zł 0 lub 150 zł 250 zł
wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców 150 zł
wykreślenie z KRS 300 zł 300 zł 300 zł
przyjęcie dokumentów 40 zł 40 zł 40 zł
o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym 40 zł 40 zł 41 zł
  • W przypadku założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób tradycyjny konieczna jest także wizyta u notariusza – należy doliczyć dodatkowo ok. 1200 zł (końcowa cena uzależniona jest od wynagrodzenia notariusza).
Wniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) w przypadku: wpis podmiotu do KRS wpis zmiany danych* wykreślenie z KRS
100 zł 100 zł 100zł
*Opłata ta dotyczy także ogłoszenia w MSiG sprawozdania finansowego organizacji prowadzących działalność gospodarczą.
  • Należy również liczyć się z koniecznością opłaty podatku PCC ( zależny od wysokości kapitału) 0,5 % łącznej wartości wkładów – podatek od czynności cywilnoprawnych. Łącznie około 375 zł (przy spółce z o.o. o kapitale zakładowym 5.000 zł)
  • O zwolnienie od opłat sądowych mogą ubiegać się stowarzyszenia i fundacje. Niemniej jednak muszą one wykazać, że nie są w stanie ponieść kosztów postępowania o wpis. Wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w każdym przypadku jest odpłatny. (Wniosek o zwolnienie należy złożyć w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w sądzie. Zwolnienie może być częściowe lub całościowe)
  • Opłaty za zmianę lub rejestrację w KRS można dokonywać na rachunek bieżący sądu lub w kasie danego sądu. ( Warto pamiętać, że dowód opłaty dołączamy do składanego wniosku). Wykaz rachunków bankowych sądów znajduje się na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Opłaty za udostępnianie informacji z KRS

Opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek.

Opłaty za udostępnianie informacji z KRS (Dz. U. Nr 117, poz. 1240): Rejestr przedsiębiorców Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
odpis pełny 60 zł 60 zł
odpis aktualny 30 zł 30 zł
wyciąg dział I 10 zł 10 zł
każdy następny dział 5 zł 5 zł
zaświadczenie 15 zł 15 zł
wydanie pisemnej informacji 5 zł 5 zł