Reprezentacja przed urzędami

Bywają sytuację, gdy nie posiadamy specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny, w przypadku przedsiębiorców dotyczy to głównie wszelkiego rodzaju gałęzi prawa. Jest to naturalnym zjawiskiem – prawo wymaga długoletniej i ciężkiej nauki, a przedsiębiorcy są profesjonalistami w branżach bezpośrednio związanych z ich spółką. W takich sytuacjach warto jest skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nazywamy osobę zastępującą nas podczas wykonywania danej czynności, np. zawierania umowy, w sytuacjach urzędów – również przed sądem. Jest to korzystne rozwiązanie szczególnie dla przedsiębiorców mających ograniczony czas lub brach fachowej wiedzy.

Podstawowym źródłem wiedzy na temat urzędu pełnomocnika jest kodeks cywilny (art. 98 – 109), ale odpowiednie akty prawne można również znaleźć w kodeksie podstępowania cywilnego i kodeks postępowania karnego.

Kiedy skorzystać z pomocy pełnomocnika?

Nasuwa się więc pytanie – w jakich sytuacjach warto skorzystać z pomocy pełnomocnika? Jakie korzyści mogą z tego wyniknąć? Przede wszystkim – pełnomocnik jest fachowcem w swojej dziedzinie. Posiada nie tylko dużą wiedzę popartą nie tylko odpowiednim wykształceniem, ale również długoletnim doświadczeniem i różnymi sytuacjami, które ciężko przewidzieć. Dzięki temu zrealizuje powierzone mu zadania w sprawny i świadomy sposób, oraz, co najważniejsze, najkorzystniejszy dla spółki.

O ile więc przedsiębiorca nie jest specjalistą w danej dziedzinie, powinien powołać się na pomoc pełnomocnika. Taka osoba będzie potrafiła doradzić jaką drogę warto obrać, aby wyjść z danej sytuacji najkorzystniej, pomoże przygotować niezbędne dokumenty, będzie czuwać nad terminami oraz prawidłowym tokiem postępowania. Zdarza się również, że klienci nie mają potrzeby zgłębiania swojej wiedzy w danych dziedzinach – jest to kwestią oczywistą. Dlatego urząd pełnomocnika jest tak przydatny i istotny podczas prowadzenia przedsiębiorstwa.

Jak powołać pełnomocnika?

Według kodeksu cywilnego, pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikiem nie może być osoba prawna, np. spółka handlowa.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Sama treść dokumentu związana jest bezpośrednią z tym, czego dokładnie od pełnomocnika oczekuje osoba zlecająca mu tę funkcję. Pełnomocnictwo ogólne uprawnia pełnomocnika do wykonywania czynności charakterystycznych dla zwykłego zarządu.

Pełnomocnictwo rodzajowe sporządzane jest dla czynności konkretnego rodzaju, np. zawierania umów. Pełnomocnictwo szczególne dotyczy jednorazowej sytuacji i wszystkie okoliczności są bardzo szczegółowo opisywane (np. w przypadku umowy sprzedaży – co jest sprzedawane, komu, za jaką kwotę itp.)

Pełnomocnictwo procesowe może być sporządzone zarówno do reprezentowania mocodawcy we wszystkich procesach, ale również przy jednym szczególnym. W procesie cywilnym pełnomocnikami są adwokaci i radcowie prawni. W procesie karnym występują zarówno pełnomocnik i obrońca, przy czym pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, obrońcą natomiast jedynie adwokat.

Jakie uprawnienia posiada pełnomocnik?

Co dokładnie może w naszym imieniu robić pełnomocnik? Przede wszystkim może reprezentować nas w różnego rodzajach postępowaniach administracyjnych. Pełnomocnik ma prawo odpowiadać na pytania zadawane przez urzędnika podczas kontroli Urzędu Skarbowego. Tego typu kontrole są naturalnym zjawiskiem, szczególnie wśród spółek ubiegających się o VAT. Ważne, aby w miejscu wskazanym jako adres przebywała osoba, która jest w stanie udzielić poprawnych, zgodnym ze stanem rzeczywistym, odpowiedzi na zadawanego przez niego pytania. Istotną kwestią jest również ewentualne przekazanie różnego rodzaju dokumentów oraz formy kontaktu do prezesa spółki.

Pełnomocnik może również odpowiadać na pisma, kontaktować się z urzędami oraz pokrywać ewentualne koszty, np. pełnomocnictwo do UM.