Rejestracja spółki z o.o.

Rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o odpowiedni przygotowaniu, zanim podejmiemy konkretne kroki. Warto na początek zgromadzić wszystkie dane i dokumenty. Proces rejestracji odbywa się w kilku krokach:

 1. Umowa spółki

  Umowa taka powinna zawierać: nazwę firmy, adres siedzibę, działalności, wysokość kapitału zakładowego, przedmiot wartość i ilość wniesionych przez wspólników udziałów, o ile tacy występują, dane osobowe wspólników, a także czas trwania danej spółki, jeżeli został określony. Umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

  Aby uniknąć kosztów notarialnych, można skorzystać z wzorca umowy dostępnego w systemie teleinformatycznym. Taka forma sporządzenia umowy jest wolna od kosztów.

 2. Powołanie zarządu

  Członkiem zarządu może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zarząd powołuje się uchwałą, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

 3. Wniesienie kapitału zakładowego

  Kapitał zakładowy wynosi minimum min. 5 tys. złotych przy wartości jednego udziału nie mniejszej niż 50zł. Dopuszczalna jest forma aportu (wkład niepieniężny) określonego szczegółowo w umowie.

 4. Przygotowanie dokumentów rejestrowych
  • KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
  • KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru.
  • KRS-WK – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki.
  • KRS-WM – przedmiot działalności.
  • KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, jeżeli spółka takie posiada.
  • KRS-WH – sposób powstania podmiotu, jeżeli spółka powstała w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia.
  • KRS-WL – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, jeżeli zostali powołani.

  Do wniosku należy dołączyć:

  • umowę spółki lub akt założycielki w przypadku jednoosobowej spółki z o.o.,
  • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału,
  • listę członków zarządu wraz z adresami,
  • listę wspólników wraz z adresami,
  • zgodę osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu, likwidatorów i prokurentów, na pełnienie przez nich funkcji,
  • dane jedynego wspólnika,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Rejestrując spółkę w trybie S24 wymagane jest założenie konta oraz wypełnienie wniosków w systemie i opatrzenie ich odpisem elektronicznym.

W przypadku rejestracji drogą tradycyjną, opłata za rejestrację wynosi 500 zł, dodatkowo 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz koszty notarialne. Spółkę należy zgłosić w terminie 6 miesięcy od zawiązania umowy. Wpis ukazuje się po około 3 tygodniach.

Opłata za rejestrację w trybie S24 wynosi 250 zł (plus prowizja) i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółkę należy zgłosić do rejestracji w terminie 7 dni od daty zawiązania umowy. Na wpis czeka się maksymalnie do 2 dni.

Nadanie numerów NIP i REGON następuje wraz z wpisem do KRS. Spółka jest zobowiązana samodzielnie złożyć dane uzupełniające na formularzu NIP-8.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Przy takiej ilości dokumentów i wniosków, warto pomyśleć o pomocy specjalistów. Dzięki temu zyskasz czas i pewność, że wszystkie formalności zostaną dopełnione.

Prowadzimy i nadzorujemy cały proces rejestracji spółki od przygotowania projektu umowy, poprzez wizytę u notariusza, przygotowanie dokumentów i wniosków, po zgłoszenie do KRS i VAT. Cena za rejestrację i doglądanie procesu do samego wpisu wynosi 890 zł plus opłaty sądowe i notarialne.

Prowadzimy również rejestrację w trybie S24, co optymalizuje czas i koszty. Cały proces rejestracji spółki to 490 zł plus opłaty sądowe.

Czy proces założenia firmy da się jeszcze bardziej uprościć? Tak!

W ofercie posiadamy czyste zarejestrowane już spółki gotowe do wejścia na rynek.