Zezwolenie na pracę

W obecnych czasach nie tylko Polacy emigrują w celu zdobycia lepszej pracy, na terytorium Polski przybywa również coraz więcej cudzoziemców. Ze względu na duży napływ cudzoziemców, w szczególności zza wschodnich granic kraju, wielu pracodawców staje przed decyzją czy i w jaki sposób zatrudnić cudzoziemca? Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 149, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze.

Zezwolenie na pracę stanowi formalne potwierdzenie cudzoziemca do podjęcia legalnego zatrudnienia w Polsce. Bez aktualnej wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy podjęcia pracy w Polsce nie jest możliwe. Wniosek o zezwolenie na pracę składa pracodawcy gotowy do jego zatrudnienia. Zezwolenie jest ważne przez okres, na który zostało wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata. Wniosek składa się w urzędzie wojewódzkim (właściwym dla siedziby pracodawcy) na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

Opłata za wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca wynosi 50 lub 100 zł w zależności od tego, czy wykonywanie pracy powierza się cudzoziemcowi na okres krótszy czy dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie na pracę lub odmowa wydania zezwolenia powinno zostać wydane w ciągu 1 miesiąca. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania

Zezwolenie na pracę jest ważne tylko przez określony czas, wskazany w dokumencie zezwolenia, nie dłuższy jednak niż 3 lata. W wypadku cudzoziemców pełniących funkcje w zarządach spółek zatrudniających na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia powyżej 25 osób wojewoda może wydać zezwolenie na okres nie dłuższy niż lat 5.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę, w tym wykaz dokumentów, które podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi powinien złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia, można uzyskać we właściwych urzędach wojewódzkich bądź na ich stronach internetowych. Z kolei na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców (http://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/) obywatele państw obcych mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz pobrać wszelkie formularze wniosków, niezbędne cudzoziemcom przebywającym w Polsce.

Pomagamy uzyskać zezwolenia na pracę – zachęcamy do kontaktu.