Wymagane dokumenty

Klienci zgłaszający się do naszej firmy będący wspólnikiem spółki prawa handlowego często nie zdają sobie sprawy jak ważną rolę będą odgrywać w obrocie praw i obowiązków, które powiązane są z pełnieniem funkcji udziałowca czy też Członka Zarządu. Przystępując do pierwszych ustaleń z Klientem, którego dotyczyć będą czynności związane z nabyciem nowych udziałów w spółce, podkreślamy, że posiadane przez niego udziały związane będą ze wspomnianymi wcześniej prawami i obowiązkami.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przechodzą na konkretną osobę w drodze umowy sprzedaży, która stanowi sfinalizowanie przeprowadzanej transakcji z naszą firmą. Wspólnik może zbyć wszystkie należące do niego udziały, kilka lub część udziału. Nasi specjaliści dokonują dogłębnej analizy dokumentów, które określają możliwość dokonania konkretnych czynności, ponieważ może się okazać, że na mocy postanowień umowy spółki możliwość zawarcia powyższej transakcji może być ograniczona, np. poprzez konieczność uzyskania wcześniejszej zgody zarządu spółki na jej dokonanie. Warto pamiętać, że poprawne dokonanie sprzedaży udziałów bez uzyskania zgody określonych organów (jeśli taką zgodę przewiduje umowa spółki) sprawia, iż umowa jest nieważna.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy sprzedaży udziałów.

Wartym podkreślenia jest fakt, że jest to wstępna lista, albowiem w zależności od stanu faktycznego notariusz może wymagać jeszcze innych dokumentów. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu omówienia szczegółów lub wątpliwości.

Lista dokumentów:

✔ odpis z krajowego rejestru sądowego (wydruk)

✔ numer KRS, NIP, REGON,

✔ uchwała zgromadzenia wspólników - jeśli zakłada to treść umowy spółki,

✔ umowa spółki, akt założycielski spółki, statut spółki – do okazania podczas czynności,

✔ w przypadku przedsiębiorców wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON,

✔ pełne dane wspólników wraz z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości i ich adresem zamieszkania,

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informację na temat samej umowy sprzedaży :

Stronami umowy sprzedaży udziałów z jednej strony są wspólnicy spółki, którzy występują jako sprzedający a z drugiej natomiast przyszli wspólnicy występujący jako kupujący.

Istnieje szereg podmiotów, mogących występować jako wspólnik, np. : osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i obowiązki (w tym w szczególności spółki osobowe).

Przedmiotem umowy jak sama nazwa wskazuje są udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli ogół zespół praw i obowiązków wspólnika z tytułu uczestnictwa w spółce. Umowa sprzedaży udziałów jest umową konsensualną, wiec dochodzi do jej zawarcia przez złożenie zgodnych oświadczeń woli o jakie pyta notariusz podczas czynności, co związane jest z kolejnym ważnym aspektem a mianowicie koniecznością zawarcia umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Umowa sprzedaży udziałów powinna zawierać następujące elementy:

✔ szczegółowe dane stron umowy,

✔ wskazany przedmiot umowy,

✔ cenę sprzedaży udziałów przyjętą wspólnie przez strony.

Poza wypunktowanymi wyżej obowiązkowymi danymi , Klienci mogą w swojej umowie dodatkowo umieścić szereg inne postanowienia np. co do płynności finansowej spółki, w jakiej nabywane są udziały czy też przekazanych dokumentach podczas czynności.

Po zawarciu umowy sprzedaży należy powiadomić spółkę o dokonanej transakcji. Wskutek zawarcia umowy sprzedaży udziałów po powiadomieniu spółki o zawarciu ww. umowy następuje zmiana w strukturze wspólników spółki.

Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i pomocy naszych specjalistów odpowiedzialnych za przeprowadzanie czynności, mających na celu zbycie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.