8 lutego 2019

Jak złożyć sprawozdanie finansowe bez numeru PESEL?

Jak złożyć sprawozdanie finansowe bez numeru PESEL?

Zgodnie z nowymi przepisami, od 01.10.2018 r. sprawozdania finansowe muszą zostać  sporządzone tylko i wyłącznie w formie elektronicznej oraz zatwierdzone podpisem elektronicznym. W przypadku firm, u których w skład zarządu wchodzą osoby nieposiadające numeru PESEL, złożenie dokumentów finansowych należy dokonać przez Portal S24  za pomocą formularza KRS-Z30, który jest dostępny online.

 

Kto może złożyć sprawozdanie finansowe w przypadku gdy w zarządzie nie ma osób
z numerem PESEL?     

Zgłoszenie sprawozdania może wykonać tylko i wyłącznie członek zarządu lub wspólnik uprawniony do reprezentacji danego podmiotu, którego PESEL wpisany jest do rejestru przedsiębiorców KRS.

W spółkach zarządzanych przez cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, członkowie zarządu powinni wnioskować o jego nadanie, w celu uwierzytelnienie wniosku o złożenie dokumentów finansowych.

Na portalu S24 znajdują się płatne sprawozdania w postaci wniosku Z30 można tu w sumie wrzucić link do takich sprawozdań dla przedsiębiorców nie mających możliwości złożenia bezpłatnego sprawozdania.

Przekazanie dokumentów jest płatne, jeśli jesteś:

  • obywatelem polskim i nie masz ujawnionego numeru PESEL w KRS;
  • cudzoziemcem (członek zarządu) i nie masz numeru PESEL.

 

Jakie dodatkowe dokumenty i formularze należy złożyć wraz ze sprawozdaniem finansowym?      

Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, które zawiera wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia – należy również przedstawić następujące dokumenty:

  • odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego;
  • odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
  • sprawozdanie z działalności – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych;
  • sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

Formularze, które należy wykorzystać przy okazji złożenia sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS to:

  • KRS-Z30
  • KRS-ZN

 

Podpis kluczem kwalifikowanym

Zgłoszenie dokumentów sprawozdawczych wymaga posiadania aktywnego konta w systemie Ministerstwa i podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

  • Kwalifikowany e-podpis – jego uzyskanie może zająć kilka tygodni i związane jest z koniecznością poniesienia opłat za użytkowanie;
  • profil zaufany ePUAP – aby go zdobyć, należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie pz.gov.pl/pz/register. Założenie ePUAP jest bezpłatne i trwa maksymalnie kilka dni.

    

Opłata za wniosek

Dla spółek, w których członkowie zarządu nie posiadają numeru PESEL, złożenie sprawozdania będzie płatne, koszt wniosku wyniesie 140 zł. Płatność zawiera opłatę sądową i opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Należność można uiścić drogą elektroniczną. Przed wysłaniem formularza do sądu, system S24 przekieruje nas do systemu e-Płatności.

Zarząd oraz wspólnicy uprawnieni do reprezentacji podmiotu nie posiadający numeru PESEL, powinni zdawać sobie sprawę z trudności jakie na nich czekają podczas składania rocznego sprawozdania finansowego. Muszą oni pamiętać o konieczności posiadania numeru PESEL, który będzie potrzebny do zatwierdzenia dokumentów poprzez kwalifikowany e-podpis lub profil zaufany ePUAP.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą naszej firmy, świadczymy usługi wirtualnego biura, księgowości oraz usługi prawne dla biznesu.

 

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

1. Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu?