17 lipca 2018

Likwidacja spółki  – na co warto zwrócić uwagę?

Likwidacja spółki  – na co warto zwrócić uwagę?

Zdarza się, że przedsiębiorcy rezygnują z prowadzenia swojej firmy. Z pozoru łatwe przedsięwzięcie, jakim jest likwidacja spółki, może okazać się nie do końca tak proste, jak sądziliśmy. Warto przygotować się do tego procesu na tyle sumiennie, żeby na żadnym etapie nie poczuć się zaskoczonym, bądź zagrożonym.

Likwidacja spółki

Likwidacja spółki to nic innego, jak sfinalizowanie jej dotychczasowej działalności – zakończenie bieżących interesów spółki, wypełnienie zobowiązań, ściągnięcie wierzytelności oraz upłynnienie majątku. Likwidacja obejmuje wszystkie działania prowadzące do zakończenia jej funkcjonowania. Warto wspomnieć, że do dnia zakończenia działalności oraz wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców, spółka nadal funkcjonuje, ale w ograniczonym zakresie.

Kto decyduje o likwidacji spółki?

Decyzję o zlikwidowaniu spółki podejmuje Zgromadzenie Wspólników poprzez uchwałę, w której wybierają likwidatora. Likwidatorami zazwyczaj są członkowie zarządu, jednak mogą być to także inne osoby niepowiązane ze spółką. Wybranie likwidatora jest konieczne, ponieważ naszym obowiązkiem jest zgłoszenie do sądu rejestrowego wniosku o otwarcie likwidacji, w którym musimy zawrzeć dane likwidatorów oraz sposób reprezentowania przez nich spółki.

Likwidacja, a upadłość

Jeżeli w toku likwidacyjnym spółki okaże się, że w/w podmiot jest niewypłacalny, spoczywa na nas obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W tym przypadku taki wniosek składa zarząd spółki lub likwidator. Upadłość oznacza, że majtek dłużnika (czyli firmy) nie pozwala na zaspokojenie potrzeb wszystkich wierzycieli. Wniosek taki należy złożyć nie później, niż w terminie 2 tygodni od wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości.

Obowiązek archiwizacji dokumentów

Pomimo likwidacji spółki, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek archiwizacji dokumentów. Mowa tu o dokumentacji księgowo-kadrowej przedsiębiorstwa. Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają obowiązek ochrony dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz przede wszystkim przed niedozwolonym udostępnianiem i zmianami w dokumentach.

Obowiązek archiwizacji dokumentów w zlikwidowanej spółce ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się informacji na temat byłych pracowników oraz umożliwić dostęp do przebiegu ich pracy w celu wypłacenia przysługujących im świadczeń.

Likwidacja spółki jest często procesem, który przynosi przedsiębiorcom wiele niepotrzebnego stresu. Przybliżając niezbędne informacje, zachęcamy również do zapoznania się z innymi, podobnymi artykułami na naszych stronach:

Spółka kapitałowa – rozwiązanie i likwidacja

Co należy rozumieć przez umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Zawieszenie działalności gospodarczej