8 marca 2018

Rejestracja do VAT i VAT UE – co warto wiedzieć?

Rejestracja do VAT i VAT UE – co warto wiedzieć?

Obowiązek rejestracji do VAT zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT dotyczy osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej i wykonują samodzielnie działalność gospodarczą jako: handlowcy, producenci, rolnicy, usługodawcy (w tym osoby pozyskujące zasoby naturalne). Rejestracja dotyczy też osób, które wykonują wolne zawody.

Istnieje również grupa czynności, których wykonywanie zobowiązuje do rejestracji do VAT. Są to:

 • dostawy terenów budowlanych
 • świadczenie usług prawniczych i jubilerskich
 • podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski
 • dostawy nowych środków transportu
 • świadczenie usług w zakresie doradztwa z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz zwierząt

Przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestracji do VAT w przypadku, kiedy wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200 tys. złotych. W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w danym roku, limit ten uwzględnia się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia rejestracyjnego:

 • przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdy podatnik rozpoczynający działalność zrezygnuje ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów
 • przed dniem dokonania pierwszej dostawy towarów lub świadczenia usług innych niż zwolnione od podatku – w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej dostawy lub świadczenia usług
 • przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia – w przypadku utraty prawa do zwolnienia
 • przed rozpoczęciem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia – w przypadku rejestracji ze zwolnienia

Za wydanie potwierdzenia rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego lub VAT zwolnionego (formularz VAT-5), Naczelnik Urzędu Skarbowego pobiera opłatę skarbową w wysokości 170zł.

Od 2015 roku nie ma obowiązku otrzymania potwierdzenia i tym samym uiszczenia opłaty. Co więcej, jeśli pierwsze zgłoszenie rejestracyjne VAT-R może zobowiązywać do opłaty skarbowej, to jego aktualizacja będzie już darmowa.

Rejestrację do VAT można zrealizować w Urzędzie Skarbowym:

 • właściwym dla siedziby twojego podmiotu – przypadku, gdy prowadzimy firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej (np. stowarzyszenie)
 • właściwym dla miejsca twojego zamieszkania- w przypadku, gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą
 • właściwego dla miejsca prowadzenia działalności – w przypadku, gdy nie masz w Polsce siedziby, ale posiadasz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście – jeżeli nie posiadasz stałego miejsca prowadzenia działalności ani siedziby

Zgłoszenie rejestracyjne składa się na formularzu VAT-R. Należy wybrać jeden z wariantów :

 • rejestracja jako podatnik czynny
 • rejestracja jako podatnik zwolniony – wówczas nie trzeba składać formularza VAT-R

Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez e-Deklaracje (jeśli posiadamy podpis kwalifikowany).

Podmioty zagraniczne mogą być również poproszone o następujące dokumenty:

 • umowa spółki
 • aktualny odpis z Rejestru Handlowego (w kraju siedziby spółki) – oryginał tłumaczenia i kopia wersji obcojęzycznej
 • aktualne potwierdzenie rejestracji do VAT (w kraju siedziby spółki) – oryginał tłumaczenia i kopia wersji obcojęzycznej
 • umowa z bankiem będąca potwierdzeniem otwarcia rachunku bankowego na terenie Polski
 • dokładny opis działalności (z podaniem kodu PKD 2007), wraz z oświadczeniem czy spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Polski, zaplecze osobowe, techniczne i biurowe
 • akt notarialny lub umowa pomiędzy przedstawicielem podatkowym a spółką – w przypadku spółek spoza UE

Rejestracja do VAT- UE jest obowiązkowa dla :

 • czynnych podatników VAT , którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów
 • podmiotów, które nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy VAT
 • podmiotów świadczących usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych nie będącymi takimi podatnikami, zindentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej

Po dokonaniu rejestracji jako podatnik VAT-UE, przedsiębiorca uzyskuje prawo do posługiwania się numerem VAT-UE, który jest jego numerem NIP z przedrostkiem PL.