19 kwietnia 2018

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to nic innego jak dokument wykazujący sytuację finansową przedsiębiorstwa. Zawiera on dane, dzięki którym można ocenić sytuację majątkową, finansowa i dochodową w danej firmie. Jest to najważniejszy raport jednostki gospodarczej, który tworzy się w oparciu o bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe i objaśnienia.

Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdania?

Obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania finansowego dotyczy tych spółek, które prowadzą pełne księgi rachunkowe czyli podlegających przepisom ustawy o rachunkowości. Do tej puli nie zaliczają się jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, jawne i partnerskie, gdyż prowadzą one uproszczoną księgowość podatkową KPiR.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie sprawozdania jest kierownik, a zatwierdza je organ założycielski albo właściciel. Przed oddaniem do sprawdzenia, zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie powinno podlegać badaniu białego rewidenta.

Jakie dokumenty są wymagane do sporządzenia sprawozdania?

Do przygotowania sprawozdania potrzebne są następujące informacje/dokumenty:

  • sprawozdanie powinno zaczynać się od krótkiego wprowadzenia
  • rachunek zysków i strat czyli rachunek wyników
  • bilans
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Kiedy należy sporządzić sprawozdanie?

Na sporządzenie sprawozdanie mamy trzy miesiące, począwszy od dnia bilansowego czyli najczęściej od 31 grudnia. Następnie czekamy kolejne 3 miesiące na zatwierdzenie przez organy do tego upoważnione. Gdy dokumenty zostaną zaakceptowane kierownik zobowiązany jest:

  1. Złożyć je w urzędzie skarbowym w terminie 10 dni (dotyczy to spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) wraz z zeznaniem rocznym do 30 kwietnia (dotyczy spółek osobowych, które prowadzą pełne księgi);
  2. Złożyć je w sądzie rejestrowym razem z potrzebną dokumentacją w terminie 15 dni.

Gdyby do dnia 15 lipca sprawozdanie nie zostało zaakceptowane przez organ zatwierdzający, to mimo wszystko trzeba je złożyć w sądzie rejestrowym. Jednakże, gdy akceptacja już nastąpi, należy złożyć je drugi raz w ciągu 15 dni od zatwierdzenia.

Co jeśli zapomnieliśmy złożyć sprawozdanie?

Gdy sprawozdanie nie zostało złożone w terminie, wówczas przedsiębiorstwo dopuszcza się popełnienia wykroczenia skarbowego. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie go w trybie natychmiastowym wraz z oświadczeniem o popełnieniu wykroczenia skarbowego. Taki krok może pozwolić uniknąć kary za nieterminowe złożenie dokumentów.