9 lipca 2018

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem zmian jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obrotu i ujednolicenie procedur ustawodawczych. Zmiany będą wchodzić w życie etapami przez najbliższe 2 lata.

Nowy sposób składania sprawozdania finansowego

Nowelizacja zakłada, że sprawozdania finansowe będą mogły być składane jedynie drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu S24. Dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP, przez uprawnionego do reprezentacji wspólnika, lub członka organu reprezentującego spółkę. Ważne, aby taka osoba posiadała ujawniony PESEL w Krajowym Rejestrze Sądowym. Złożenie dokumentów jest całkowicie bezpłatne. Problem pojawi się wtedy, gdy członkami zarządu spółki są tylko cudzoziemcy.

Do dnia 30 września 2018 roku, forma wniosku zostanie uproszczona, później zaś złożenie sprawozdania będzie odbywało się za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Obowiązek podania adresu do doręczeń

Kolejną zmianą będzie konieczność podania adresu korespondencyjnego każdego, kto jest związany ze spółką, tj. osób reprezentujących spółkę (członków zarządu, wspólników, likwidatorów i prokurentów). W przypadku spółek kapitałowych będą to członkowie organów lub osoby uprawnione do powołania Zarządu.

W sytuacji, gdy taka osoba nie posiada adresu do korespondencji na terenie Unii, konieczne będzie wskazanie pełnomocnika do doręczeń na terenie Polski.

Każda zmiana danych będzie wiązała się ze zgłoszeniem zmian sądowi rejestrowemu. Obowiązek może okazać się kłopotliwy dla spółek kapitałowych, w których zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie Wspólników/Akcjonariuszy. Wówczas konieczne będzie ujawnienie listy takich osób i bieżące aktualizowanie zachodzących zmian.

Odpis dostępny dla każdego

Dotychczas pełne odpisy z KRS były wydawane za opłatą przez sądy rejestrowe. Nowelizacja umożliwia samodzielne i bezpłatne pobranie pełnego wydruku.

Wygaszenie Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Wysokie koszty utrzymania oraz niezadowolenie z działalności RDN, przyczyniły się do decyzji o jego stopniowym wygaszeniu. Po 01.02.2019 r . żadne wpisy nie będą już dodawane.

Rozszerzenie procedury przymuszającej

Procedura przymuszająca będzie stosowana wówczas, gdy wymagane dokumenty nie zostaną złożone w terminie, bądź w sytuacji, kiedy spółka nie będzie posiadała organu reprezentacji, a jej skład będzie nieprawidłowy. W przypadku niezastosowania się do roszczeń sądu, zostanie nałożona kara grzywny. Procedura ta ma na celu zastąpienie Kuratora Rejestrowego.

Na koniec warto wspomnieć o najważniejszej ze zmian, która ma wejść w życie 1 marca 2020 roku – od tego dnia wszystkie wnioski o wpis w rejestrze przedsiębiorców będą składane jedynie za pośrednictwem drogi elektronicznej. Co więcej, zaplanowano utworzenie „e-czytelni”, która będzie umożliwiała przeglądanie akt rejestrowych online.