Rejestracja oddziału firmy

Oddział jest ściśle związaną częścią firmy, w związku z czym nie posiada osobowości prawnej. Posiada natomiast samodzielność organizacyjną i odrębną lokalizację, dlatego nowo utworzony oddział należy zgłosić do odpowiednich instytucji. Utworzenie oddziału jest bardzo proste, a koszty są niewielkie.

Jak zarejestrować oddziały poszczególnych przedsiębiorstw?

Spółki kapitałowe

Podstawą utworzenia oddziału spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest powołanie go uchwałą zarządu. Umowa bądź statut spółki powinna przewidywać możliwość utworzenia oddziału. Jeżeli nie przewiduje, można dokonać stosownych zmian w umowie / statucie.

Do KRS należy złożyć odpowiednie dokumenty:

 • wniosek o zmianę danych spółki w rejestrze przedsiębiorców (formularz KRS-Z3),
 • wniosek o wpis oddziału (formularz KRS-ZA),
 • uchwałę Zarządu o powołaniu oddziału zawierającą co najmniej nazwę i siedzibę,
 • potwierdzenie dokonania opłaty sądowej,
 • warto załączyć dokument potwierdzający prawo do użytkowania lokalu, w którym będzie mieścił się oddział.

Opłata za zmianę wpisu w rejestrze wynosi 250 zł, a dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca w systemie teleinformatycznym KRS – 200 zł.

Spółki osobowe

W przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej, podstawą utworzenia oddziału również jest uchwała wszystkich wspólników. Należy w niej wskazać co najmniej nazwę i siedzibę oddziału.

Do KRS należy złożyć:

 • wniosek o zmianę danych spółki (formularz KRS-Z1 dla spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej oraz KRS-Z2 dla spółki komandytowo-akcyjnej),
 • wniosek o wpis oddziału (formularz KRS-ZA),
 • uchwałę Zarządu o powołaniu oddziału zawierającą co najmniej nazwę i siedzibę,
 • potwierdzenie dokonania opłaty sądowej,
 • warto załączyć również dokument potwierdzający prawo do użytkowania lokalu, w którym odział będzie posiadał swoją siedzibę.

Opłata sądowa wynosi 250 zł za zmianę wpisu, a dla spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca w systemie teleinformatycznym KRS – 200 zł.

Wpis oddziału do KRS jest wpisem deklaratoryjnym. Oznacza to, że wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich dokonania, a nie jak w przypadku wpisu konstytutywnego – od momentu dokonania wpisu. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zgłoszenia zmian w rejestrze.

Spółka cywilna i jednoosobowa działalność gospodarcza

W przypadku spółki cywilnej, niezbędne do utworzenia oddziału jest podjęcie uchwały przez wspólników. Dla jednoosobowej działalności gospodarczej ten krok jest pomijany.

Zmiany należy zgłosić w CEIDG:

 • formularz CEIDG-1 uzupełnionym o dodatkowe miejsce wykonywania działalności,
 • w przypadku większej liczby oddziałów składa się kolejne formularze CEIDG-MW dla każdego z nich.

Zmiany w CEIDG nie podlegają opłatom. Wnioski można składać również drogą elektroniczną.

Ponadto, oddział musi posiadać numer REGON, należy go również zgłosić w odpowiednim Urzędzie Skarbowym i ZUS.